Business Terms and ConditionsGENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS

1.    General
The below-listed general terms and conditions of the Miflex Dar online store apply to distance sale/purchase contracts via the web page of the Miflex d. o. o.  company.

ABOUT THE COMPANY
NAME: Miflex d. o. o.
ADDRESS: Peričeva Ulica 25, 1000 Ljubljana
VAT identification number: SI95318151
Company code: 5350948000

General Business Conditions are drawn in accordance with the applicable Slovene legislation and the Law on Consumer Protection (LCP). The www.miflexdar.com online store (henceforth "online store") enables the purchase of paintings, statuettes, prints, handicrafts, books, and other products. General conditions are made publicly available in an easily visible manner on the web page and are permanently accessible on all the pages of the online store. The service provider explicitly states the general conditions and requests that the buyer is made aware of them and agrees to the conditions before completing the purchase. If the buyer does not agree with the conditions, the purchase cannot be completed. The provider reserves the right to change the general conditions of the online store at any time and without prior notification. Changes come into effect on the day of their publication. All changes of the general conditions are binding on the users.

2.    Ordering goods and services
The supplier (vendor or provider) is Miflex Dar. The buyer or the user is any visitor of the online store who selects at least one product, adds it to the shopping bag and pays the invoice by bank transfer or by credit card.
The www.miflexdar.com online store allows the buyer to purchase any products listed in the web page that are in stock.
Goods can be ordered online 24hrs/day, 7 days/week.

3.    Purchasing process
After placing the order the buyer receives a notification via e-mail that the order has been accepted.
After being accepted, the order is processed: the provider examines the order, checks whether the products are in stock, and either confirms the order or refuses it with an explanation. The provider keeps the buyer informed via e-mail about important information concerning the delivery of the ordered products. If delivery time happens to be much longer than the time agreed on (e. g. one month or longer), the buyer can either arrange a new delivery date or cancel the order. If the buyer withdraws from the order, we kindly ask to be sent a copy of the invoice and the buyer's financial information (name and surname for private individuals or company name for companies, bank account, home address or company seat address, possible reference) via e-mail, so that any payment can be refunded. Since our products have different delivery dates, we kindly ask for your understanding.
In the case of mail order, the procedure is described in Article 9 (delivery).
When the buyer receives the ordered product, the business between the buyer and the vendor is completed until any further orders.

4.    Prices, promotions, free gifts
All prices are in euros (EUR) and do not include the costs of delivery or postage. Purchases are made at prices that were valid in the moment of placing the order. The character of most of our products does not allow for any special promotions. Prices can change if the price of the material changes or in agreement with the supplier, otherwise they remain the same. If the supplier lowers the price, we will lower the price as well and notify the buyers. We reserve the right to change the prices of the products in the online store daily without prior notice.


5.    Payment methods
The ordered products can be paid by bank transfer or by credit card.

6.    Sale/purchase contract
The provider shall issue a written invoice for the user who purchases a product in the online store. The sale/purchase contract is in the Slovene language.

7.    Delivery
Delivery conditions
If products are immediately available for delivery, the buyer will receive the ordered products within 7 working days after the date of payment.
If products are not available, the buyer will receive the information about the delivery from the vendor via e-mail. The buyer may either accept a new date of delivery or cancel the order via e-mail. If the buyer decides to cancel the order, the vendor will return the money within 30 days from the moment when the delay occurred.
Other delivery conditions
The products are packed in a way that prevents any damage from normal handling during the delivery.
Questions and suggestions
If you have any questions, send them to: miflexdar@siol.net


8.    The right to cancel the purchase, returning the products
Withdrawal from the contract is covered by these General Conditions and by the applicable legislation. Withdrawal from the contract is covered by Article 43 of the Consumer Protection Law, which states: "In the case of distance contracts, the consumer has the right to notify the company about withdrawing from the contract within 14 days without having to state the reason for the decision."
The user (buyer) has the right to, either immediately or at the latest within fourteen (14) days after receiving the ordered products, notify the provider via the e-mail miflexdar@siol.net about their withdrawal from the contract without having to state the reason. If the purchased products are returned to the provider within the period during which the contract can be withdrawn, this is understood as a notification of withdrawal. If the user (buyer) withdraws from the contract, their only expense is the cost of returning the products to the provider (vendor) to the address Miflex d. o. o., Peričeva 25, 1000 Ljubljana. The provider will return the money within 14 days after receiving the notification of withdrawal from the order and the returned products. The company will return money to the buyer using the same method the buyer used for the payment, unless a different method is specifically requested by the buyer.  If the buyer has already received the products when the order is cancelled, the total of undamaged products must be sent to the provider within 14 days after the notification of withdrawal from the order.
The provider is not required to accept the products and the buyer’s withdrawal from the contract (and consequently is not required to return the money) if the return does not comply with Articles 53.č and b of the Consumer Protection Law, and the products or the packaging are damaged or the quantity of the products is diminished. The products must be unused, undamaged, and in the original, undamaged and unaltered packaging, that includes a copy of the original invoice.
The right to withdraw from the contract in accordance with Article 43. č. of the Consumer Protection Law.


Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43. č. členom zakona o varstvu potrošnikov:
43.    člen
(1) Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, vključno s finančnimi storitvami, ki so sklenjene med podjetjem in potrošnikom na podlagi organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
(2) Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista sredstva komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank.
(3) Sredstva za komuniciranje na daljavo so zlasti: pisemske pošiljke in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava, elektronska pošta in svetovni splet oziroma internet.
43.a člen
(1) Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na daljavo, se ne uporabljajo za:
1. pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin ter pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah razen oddaje v najem;
2. pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene z določbami od 59. do 60.e člena tega zakona;
3. pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, njegovo prebivališče ali njegovo delovno mesto dobavljajo prodajalci;
4. pogodbe o nastanitvi, prevozu, gostinskih storitvah, dobavi hrane in pijače, obisku prireditev in storitvah za prosti čas, kjer se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost v točno določenem trenutku ali v točno določenem roku;
5. pogodbe, ki so sklenjene:
– s pomočjo prodajnih avtomatov;
– z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih telefonskih govorilnic;
– na javni dražbi.
(2) Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki obsegajo začetni sporazum o storitvi, temu pa sledijo zaporedni posli ali niz ločenih poslov iste vrste, se določbe tega zakona uporabljajo samo za začetni sporazum. Kadar začetnega sporazuma ni, zaporedni ali ločeni posli pa so iste vrste, opravljeni v določenem času med istimi pogodbenimi strankami, se določbe 43.b in 43.c člena uporabljajo samo pri prvem poslu. Kadar pa se posel iste vrste ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel za prvega v novem nizu poslov.
43.b člen
(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, mora potrošnik dobiti v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, najkasneje pa preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, naslednje podatke:
1. firmo in sedež podjetja;
2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev;
3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
4. morebitne stroške dostave;
5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;
6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen;
7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje;
8. rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene.
(2) V primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev informacijske družbe, morajo biti, poleg podatkov, navedenih v prejšnjem odstavku, in podatkov, navedenih v tretjem odstavku 2. člena, pred sklenitvijo pogodbe potrošniku na voljo naslednji podatki:
1. točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe;
2. navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje;
3. navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila;
4. jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo.
(3) V vsakem primeru pa je podjetje, razen če se pogodba sklene izključno z izmenjavo elektronske pošte ali primerljivih posameznih sporočil, dolžno potrošniku, takoj po prejemu naročila, potrditi naročilo, in sicer v elektronski obliki ter posredovati pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo.
(4) Podatki iz tega člena, katerih komercialni namen mora biti jasno izražen, morajo biti predstavljeni jasno in nedvoumno ter na način, ki je primeren glede na sredstvo komuniciranja na daljavo, pri tem pa je treba upoštevati načelo vestnosti in poštenja ter načelo varstva oseb, ki po zakonodaji držav članic niso poslovno sposobne.
(5) V primeru, da gre za sklenitev pogodbe o finančnih storitvah, mora potrošnik poleg podatkov iz prvega odstavka dobiti tudi naslednje podatke:
1. opis glavnih značilnosti finančne storitve;
2. glavno poslovno dejavnost podjetja in vse naslove, ki so pomembni v poslovnem odnosu med potrošnikom in ponudnikom;
3. identiteto in naslov morebitnega zastopnika podjetja v državi članici, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, ter identiteto, naslov in funkcijo morebitne tretje osebe, ki poklicno sodeluje v poslu, pa ni ponudnik;
4. če je podjetje vpisano v sodni ali drug javni register, register, v katerega je vpisano, z navedbo vpisne številke ali druge enakovredne oznake;
5. če je za dejavnost podjetja potrebno posebno dovoljenje, podatke o ustreznem nadzornem organu;
6. skupno ceno, ki jo mora za finančno storitev potrošnik plačati podjetju, vključno z vsemi provizijami, taksami in izdatki ter vsemi davki, ki jih podjetje odvede pri opravi storitve, ali, če natančne cene ni mogoče navesti, osnovo za njen izračun, ki potrošniku omogoča preverjanje cene;
7. po potrebi ustrezno opozorilo, da je finančna storitev povezana z instrumenti, ki so zaradi svojih posebnih lastnosti ali postopkov za izvedbo obremenjeni s posebnim tveganjem ali pa je njihova cena podvržena nihanjem na finančnih trgih, na katere ponudnik nima vpIiva, kot tudi opozorilo, da pretekli donosi niso kazalec prihodnjih donosov;
8. opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in/ali stroškov, ki jih ne odvede ali zaračuna ponudnik;
9. podatke o morebitnem znesku, ki ga mora potrošnik plačati v primeru odstopa od pogodbe na podlagi petega odstavka 43.d člena;
10. podatke o tem, ali je potrošniku dostopen mehanizem za izvensodno reševanje sporov in opis morebitnih pogojev za dostop do tega mehanizma;
11. pogodbeno določilo glede prava, ki se uporablja za pogodbo, sklenjeno na daljavo.
43.c člen
(1) Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz prejšnjega člena tega zakona vendar najkasneje ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve, če mu ti podatki niso bili dani na takšen način že prej.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje zagotoviti še:
1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena te pravice nima;
2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave;
3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;
4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, oziroma pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši od enega leta.
(3) V primeru pogodbe o finančnih storitvah morajo biti potrošniku podatki iz prejšnjega člena ter podatki o vseh pogodbenih pogojih zagotovljeni na primernem trajnem nosilcu podatkov že v času, preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba. Izjemoma lahko podjetje izpolni svojo obveznost iz tega odstavka takoj po sklenitvi pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z uporabo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča predložitve podatkov in pogodbenih pogojev v navedeni obliki.
(4) Potrošnik lahko kadarkoli v času pogodbenega odnosa zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju. Poleg tega ima potrošnik pravico do spremembe sredstva za komuniciranje na daljavo, razen če je to nezdružljivo s sklenjeno pogodbo ali vrsto finančne storitve.
(5) Določbi prvega in drugega odstavka se ne uporabljata za storitve, ki se opravijo neposredno preko sredstva za komuniciranje na daljavo, če gre za enkratno storitev, ki jo zaračunava operater komunikacijskega sredstva. Tudi v tem primeru pa ima potrošnik pravico dobiti točen naslov, kamor lahko pošlje svoje pritožbe.
(6) Za primeren trajni nosilec podatkov velja tisti nosilec podatkov, ki potrošniku omogoča shranjevanje nanj naslovljenih podatkov tako, da so mu dostopni za kasnejšo uporabo v obdobju, primernem glede na namen podatkov, in ki omogoča nespremenjeno predstavitev shranjenih podatkov. Primerna oblika je predvsem pisno obvestilo.
43.č člen
(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v petnajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju, sklenjenih na daljavo in pogodbah sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja, je ta rok 30 dni. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
(2) Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka tega člena pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvi pogodbe.
(3) Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43.c člena po dobavi blaga, začne teči petnajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh mesecev iz naslednjega odstavka.
(4) Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.
(5) Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena:
1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe, kot npr. pri pogodbah o storitvah v zvezi z devizami, instrumenti denarnega trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektivnih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi zamenjavami ter zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega indeksa, ter opcijami za nakup ali prodajo kateregakoli navedenega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom;
2. pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;
3. pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;
4. pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij;
5. pri pogodbah za igre na srečo in storitvah loterije;
6. pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca.
(6) Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga, razen v primeru iz petega odstavka naslednjega člena.
43.d člen
(1) Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.
(2) Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
(3) Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
(4) Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
(5) Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena tega zakona.
43.e člen
(1) Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe v roku trideset dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista dogovorili drugače.
(2) Če podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora podjetje o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. Za vračilo plačil se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena tega zakona.
43.f člen
Če se v zvezi s pogodbo sklenjeno na daljavo, zlorabi potrošnikova plačilna ali kreditna kartica, ima potrošnik, v primeru da transakcija še ni bila opravljena, pravico do preklica plačila pri podjetju, registriranem in pristojnem za opravljanje transakcije. V primeru, da je transakcija že opravljena ima potrošnik pravico zahtevati vračilo zneska od podjetja, kateremu je bil znesek nakazan.
43.g člen
Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podjetja v zvezi z obveščanjem potrošnika ter s potrošnikovim soglasjem za sklenitev pogodbe, kadar je to primerno, pa tudi za izpolnitev pogodbe, je na strani podjetja.

9.    Returns and complaints

The provider is responsible for any faults in the products bought in the online store and allows complaints about the products in compliance with the existing legislation of the Republic of Slovenia.
The buyer can issue a complaint about a product if the product does not have the properties the vendor specifically guaranteed, if the vendor sent wrong products, wrong quantity of products, or if the products deviate from the order in some other way. The buyer can send a complaint to the e-mail: miflexdar@siol.net, and return the products together with a copy of the original invoice. In 5 working days after the buyer's written notification, the provider will acknowledge the receipt of the complaint and notify the buyer about further procedures related to the complaint. Each complaint will be processed by the vendor in accordance with the Consumer Protection Law.

10.    Responsibility
Miflex d. o. o. is not responsible for any complications or problems that may arise from irregular use of its products or services. The buyer uses the products at their own responsibility.
The communication shall take place via the web page www.miflexdar.com and e-mail miflexdar@siol.net.

11.    Data protection
The data sent by the user via the shopping bag, online store contact forms, or by any other means (e-mail, telephone, etc.) are confidential and are processed in accordance with the existing Slovene legislation. The provider shall protect this data and prevent any abuse. Personal data shall not be used for purposes other than those the user consented to. Personal data protection is also the responsibility of the user, who should ensure the safety of their mailbox, computer, and phone against viruses and malware with appropriate software protection, and, in case of registration, ensure the safety of their username and password.
By registering on the www.miflexdar.com web page, the users automatically consent to receiving the Miflex Dar e-newsletter, in which the provider presents new products, promotions, and other marketing activities. Subscribers to the e-newsletter can unsubscribe at any time by clicking the link “odjava” at the bottom of the e-newsletter or by sending a notification about unsubscribing to the e-mail: miflexdar@siol.net.

12.    Consumer (buyers and web page visitors) Rights in relation to personal data
Consumer Rights in relation to personal data are:
•    the right of access
•    the right to rectification, blocking, erasure, or limiting of data.
•    the right to cancel the consent to processing personal data without this affecting the lawfulness of the consent-based data processing before the cancellation.
The above rights are enforced by the consumer (visitor, buyer) in writing via an e-mail sent to: miflexdar@siol.net, in which they demand access, rectification, correction, blocking, or erasure of personal data concerning them.

13.    Personal data operator
The operator of the personal data communicated by the consumer (buyer) is Miflex d. o. o. The personal data is treated in accordance with legal obligations.
About the personal data operator:
Name: Miflex d. o. o.
Address:  Peričeva 25
Zip code and city: 1000 Ljubljana
Company code: 5350948000
Web page: www.miflexdar.com
E-mail:  miflexdar@siol.net
Miflex d. o. o. can process the personal data acquired predominantly when you:
•    use our web page,
•    use our services, especially when you register and use the web page as a registered user,
•    contact us,
•    take part in our promotions,
•    shop in our online store.
Miflex d. o. o. only collects those data from the visitors of their stores and their web pages, that are given on a voluntary basis and does not demand user data as a condition to purchase from or visit their web pages.

14.    User feedback and products rating
Opinions, comments, and product ratings given by users or visitors are part of the functionality of the online store and are intended for the user community.
The supplier (vendor) is not responsible for the content of the opinions, comments, and product ratings given by users and visitors and does not take any responsibility arising from these information.
The provider has the right to examine opinions, comments, and ratings before publishing them and withholds the publication of those that contain obvious falsehoods, are misleading, offensive, or according to the opinion of the vendor do not offer any benefit to other users or visitors of the online store. The vendor has the right to use the opinions, comments, and ratings for marketing purposes for an unlimited duration of time, including publishing them in advertisements or other marketing communication.

15.    Responsibility
The provider does not take responsibility for any consequences of the use of the online store or any of its content. While the provider aims to present the most accurate and up to date data, this does not exclude the possibility of unintentional errors in prices, delivery times, product descriptions etc. in the online store and the provider does not take any responsibility for that. The provider upholds conscientious and honest business practice and expects the buyer to examine the final invoice and point out any possible errors prior to making the payment. The buyer is bound by the liability that arises from the act of paying the price, by which act the buyer implicitly recognizes that there are no errors in the final invoice or no defects in the ordered products. Photographs of the products are informative and may not reflect the actual state of the products.

16.    Complaints, disputes, application of the law
The provider complies with the consumer protection laws and has a system for handling the complaints. In the case of a problem, the user (buyer) can file a complaint via the e-mail miflexdar@siol.net. The vendor will make every effort to solve any possible disputes. Should no amicable solution be reached, the settling of any dispute between the provider and the user (buyer) shall fall within the exclusive competence of the competent court in Ljubljana.
These General Business Conditions as well as any disputes between the provider and the user (buyer) are subject to the Slovene substantive and procedural law.

Online solving of consumer disputes in accordance with Article 14, Paragraph 1 of the Regulation on Online Dispute Resolution for consumer disputes
In accordance with the European regulation on the consumer dispute resolution (Regulation on Online Dispute Resolution for consumer disputes (EU) no. 524/2013), an appropriate platform is provided for out-of-court  resolution of disputes regarding contractual obligations arising from the contracts governing online sales or online services between a consumer with the residence in the EU and a vendor established in the EU. The European Commission developed a platform for online solving of consumer disputes, which is the central starting point for out-of-court resolving of consumer disputes.
The platform for online solving of consumer disputes of the European Commission can be found on the web page https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.
In the case of any changes in the regulations regarding online store business practice, data protection, and other areas related to the business of the online store, as well as in the case the provider changes its own business policy, the provider can change and update these General Business Conditions and inform the users about the changes by appropriate means, in particular via the web page www.miflexdar.com.

17.    Privacy policy changes
Miflex d. o. o. reserves the right to occasionally review its Privacy Policy, which can happen due to a change in the services provided, due to user feedback, or because of changes in regulations. The date of the last amendment is noted at the end of the Privacy Policy.
The provider recommends that users regularly review the Privacy Policy and stay up-to-date with how Miflex d. o. o. protects their privacy.

18.    Additional information
For any further information regarding the processing of personal data as well as if you have any suggestions for improvement, you may contact our e-mail: miflexdar@siol.net.
This Privacy Policy is valid until revoked or changed.
We wish you a pleasant shopping experience in the Miflex Dar online store.